วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

โปรโมชัน Viu Premium 147 บาท/ 90 วัน สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช (“โปรโมชันทรูมูฟ เอช”)

(รวมวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ) (“ระยะเวลาโปรโมชัน”)
เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช ที่ไม่เคยสมัครสมาชิก Viu Premium ด้วยโปรโมชันของทรูมูฟ เอชมาก่อน (“ลูกค้าที่มีสิทธิ”) เท่านั้นที่มีสิทธิรับข้อเสนอโปรโมชันทรูมูฟ เอช 147 บาท/ 90 โดยลูกค้าที่มีสิทธิทุกคนสามารถยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือเครือข่ายทรูมูฟ เอช และสามารถสมัครรับโปรโมชันนี้ได้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งหมายเลขเท่านั้นในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน อย่างไรก็ดี สิทธิในการได้รับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ ทรูมูฟ เอช (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทรูมูฟ เอช ที่เบอร์ 1242)
ภายใต้โปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้ ลูกค้าที่มีสิทธิสามารถเพลิดเพลินกับบริการ Viu Premium เป็นเวลา 90 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกราคา 147 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ เอช ของลูกค้าที่มีสิทธิ
ระยะเวลาผูกพันสำหรับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้คือ 4 รอบบิล (“ระยะเวลาผูกพัน”) ในกรณีที่ลูกค้าที่มีสิทธิทำการสมัครสมาชิกด้วยโปรโมชันทรูมูฟ เอช ลูกค้าที่มีสิทธิและมีบัญชีของทรูมูฟ เอชจะถูกเรียกเก็บเงินต่อเนื่องเป็นจำนวนทั้งหมด 4 รอบบิล (รอบบิลละ 90 วัน) ซึ่งรวมถึงรอบบิลแรกที่ลูกค้าที่มีสิทธิทำการสมัครสมาชิกผ่านบัญชีทรูมูฟ เอช ด้วยโปรโมชันทรูมูฟ เอช ระยะเวลาการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นของการสมัครสมาชิกในโปรโมชันทรูมูฟ เอช รวมถึงวันที่เรียกเก็บเงินตามรอบบิลแต่ละครั้งอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของทรูมูฟ เอช ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีที่ธุรกรรมในรอบบิลใด ๆ ของโปรโมชันทรูมูฟ เอชไม่สามารถเรียกเก็บหรือชำระเงินได้ภายในวันที่ครบกำหนด การสมัครสมาชิก Viu Premium ของคุณที่ผูกกับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้จะถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ลูกค้าปัจจุบันของ Viu (หมายถึง ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Viu Premium ทั้งในช่วงทดลองใช้ฟรีหรือมีการสมัครสมาชิก Viu Premium ในระหว่างการสมัครรับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้) จะต้องยกเลิกการสมัครแพ็กเกจ Viu Premium ที่มีอยู่ก่อน จึงสามารถใช้สิทธิในการสมัครรับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้
โปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของ Viu ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่คุณไม่ได้ทำการยกเลิกการสมัครสมาชิกกับโปรโมชันทรูมูฟ เอชภายในอย่างน้อยยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงก่อนที่ระยะเวลาผูกพันหมดอายุ การสมัครสมาชิกของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจ Viu Premium มาตรฐานในราคา 315 บาท/ 90 วัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุก ๆ 90 วันจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu ที่ระบุไว้ในข้อ 9.
การเรียกเก็บเงินทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย ทรูมูฟ เอช หากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของทรูมูฟ เอช
ในการเปิดใช้งานและใช้บริการตามโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้ ให้ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu (https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions) (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu”) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องใดระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Viu ให้ถือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสำคัญ
การให้บริการ Viu แก่คุณอยู่ภายใต้การบริการของบริษัท พีซีซีดับเบิลยู โอทีที (ประเทศไทย) จำกัด (“พีซีซีดับเบิลยู”) ซึ่ง ทรูมูฟ เอช (“ทรูมูฟ เอช”) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้า และ/หรือ บริการ ที่นำเสนอโดย Viu หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครบริการ Viu Premium กรุณาติดต่อ enquiry.th@viu.com หรือ ทางข้อความเฟซบุ๊ก Viu Thailand
พีซีซีดับเบิลยู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการต่าง ๆ ที่นำเสนอโดย ทรูมูฟ เอช ซึ่งหมายรวมถึง แอปพลิเคชัน สิทธิในการสมัคร การใช้งาน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช พีซีซีดับเบิลยูและบริษัทในเครือย่อมไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใดอันเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโปรโมชันทรูมูฟ เอชของลูกค้าที่มีสิทธิทุกประการ ข้อสงสัยและข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ทรูมูฟ เอช สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 1242
ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด ๆ พีซีซีดับเบิลยู ทรูมูฟ เอช และ/หรือ บริษัทในเครือของทั้งสองบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของคุณไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยพิเศษ โดยบังเอิญ โดยเป็นแบบอย่าง โดยลงโทษหรือโดยผลสืบเนื่อง (รวมถึงความสูญเสียจากการใช้งาน ข้อมูล ธุรกิจ หรือผลกำไร) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโปรโมชันทรูมูฟ เอชของคุณ ไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใด ๆ ตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ ไม่ว่าคุณจะทราบถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
พีซีซีดับเบิลยูขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือยุติส่วนใดส่วนหนึ่งของโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้ได้โดยจะแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนถึงวันที่มีการแก้ไขหรือการยุติดังกล่าวมีผลบังคับใช้
พีซีซีดับเบิลยู และ ทรูมูฟ เอช ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชันทรูมูฟ เอชนี้
คุณเข้าใจและยอมรับว่าโปรโมชันทรูมูฟ เอชและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครอง การตีความและการบังคับใช้โดยกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการความขัดแย้งของกฎหมาย การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือวิธีการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรโมชันทรูมูฟ เอชและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ จะต้องถูกนำขึ้นศาลที่มีขอบเขตอำนาจในประเทศไทย
หากมีความไม่สอดคล้องกันหรือความขัดแย้งใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ